Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for leverandører

Formål
Transport-Formidlingen SA leverer tjenester som krever tillit fra kunder, andelshavere, myndigheter og samfunnet for øvrig. Vi skal sikre at våre leverandører har en forretningspraksis som er i samsvar med grunnleggende krav til å drive etisk og ansvarlig virksomhet. Disse retningslinjene definerer minimumsstandarder som leverandørene må respektere når de gjør forretninger med
Transport-Formidlingen SA.

Hvem retningslinjene gjelder for
De etiske retningslinjene gjelder for alle våre leverandører, herunder også virksomhetens andelshavere.

Lover og etiske prinsipper
De etiske retningslinjene beskriver hovedprinsipper for hvordan våre leverandører skal etterleve krav i gjeldende lover og regler, og sentrale FN- og ILO-konvensjoner. Alle leveranser til
Transport-Formidlingen SA skal være forenelig med følgende krav og forventninger:

Miljø og klima
Leverandøren skal overholde alle gjeldende miljølover med tilhørende forskrifter.
Vi forventer at våre forretningspartnere aktivt støtter FN’s bærekrafts mål.

HMS
Leverandøren skal overholde gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser og sørge for
et arbeidsmiljø som er trygt og helsefremmende.

Barnearbeid
Leverandøren skal ikke benytte seg av arbeidskraft fra barn under lovbestemt minimumsalder i noe land eller rettssystem.

Tvangsarbeid
Det skal ikke under noen omstendighet foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Leverandøren skal sørge for at alle ansatte står fritt til å avslutte arbeidsforholdet etter å ha meddelt dette til arbeidsgiver på en rimelig måte. Ansatte skal ikke behøve å deponere penger, identitetspapirer eller lignende i den hensikt å bli ansatt eller opprettholde et ansettelsesforhold.

Godtgjørelse og arbeidstider
Leverandøren skal overholde alle gjeldende nasjonale lovbestemmelser og bindende bransjestandarder vedrørende arbeidstider, lønn inkludert overtid, pauser og lønnet ferie.

Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
Leverandørens medarbeidere skal stå fritt til å bestemme om de vil være medlem av en fagforening/arbeidstakerforening eller ikke, uten å bli utsatt for trusler eller press Leverandøren anerkjenner og respekterer retten til kollektive forhandlinger i tråd med gjeldende lovverk.


Mangfold og inkludering
Leverandøren skal fremme et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold blant medarbeiderne Leverandøren skal gi like muligheter og ikke diskriminere eller tolerere diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisk og nasjonal opprinnelse, rase, hudfarge, religion, alder, funksjonshemming, seksuell orientering og identitet, eller andre egenskaper som er beskyttet ved lov.

Korrupsjon og bestikkelser
Ingen skal tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser. Leverandøren skal etterleve alle gjeldende nasjonale og internasjonale
antikorrupsjonslover og regler.

Hvitvasking
Leverandøren skal avstå fra alle former for hvitvasking.

Taushetsplikt
Alle har taushetsplikt om fortrolige opplysninger som man får kjennskap til gjennom sitt arbeid for Transport-Formidlingen SA, med mindre man etter lov har rett eller plikt til å gi opplysninger videre.

GDPR
Leverandøren skal sikre at personvernet ivaretas og at det ikke forekommer urettmessig bruk
eller deling av data, informasjon eller materiale. Alle fortrolige opplysninger skal behandles
på en etisk forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende regelverk.

Konsekvenser ved brudd på ovennevnte regler og retningslinjer
Brudd på etiske retningslinjer skal rettes. Leverandøren plikter å foreta retting for egen regning og/eller pålegge underleverandør å foreta slik retting, innen en rimelig frist fastsatt av
Transport-Formidlingen SA. Ved brudd kan Transport-Formidlingen SA pålegge leverandøren å stanse alle leveranser. Direkte økonomiske tap som en slik stans medfører, samt leverandørens kostnader, dekkes av leverandøren.
Ved vesentlig brudd på etiske retningslinjer, kan Transport-Formidlingen SA avslutte kontrakten med øyeblikkelig virkning. For andelshavere refereres det til virksomhetens enhver tids gjeldende vedtekter.

bilde